Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące procesu likwidacji szkody w HDI? Skorzystaj z centrum pomocy, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania.

Co warto wiedzieć o OC Rolników?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem OC Rolników. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Kto musi mieć obowiązkowe OC rolnika?

Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Pamiętaj! Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

Na jaki okres zawierane jest OC rolnika?

Taka umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC rolnika?

OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

W szczególności chodzi tu o szkodę wynikającą ze śmierci, uszkodzenia ciała bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odpowiedzialność obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Do jakiej kwoty odpowiada ubezpieczyciel?

Maksymalny limit odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu OC rolników okresla suma gwarancyjna, która wynosi:

 • - w przypadku szkód na osobie 5 000 000 euro
 • - w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro

Ważne! W obu wypadkach limit ma zastosowanie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospdoarstwa rolnego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jaki budynki muszą być ubezpieczone?

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych to wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika.

Pamiętaj! Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają budynki, których stan techniczny osiągnął 100% zużycia, bądź przeznaczone do rozbiórki.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia budynku?
Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem jego pokrycia dachem.
Na jaki okres jest zawierana taka umowa?

Taka umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

 

Jak określana jest suma ubezpieczenia budynków?

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego, oddzielnie dla każdego budynku. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

 • - rzeczywistej, czyli wartości w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego budynku,
 • - nowej, czyli nie uwzględniającej zużycia technicznego – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mienia rolniczego w HDI?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem mienia rolniczego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Kto może kupić ubezpieczenie mienia rolniczego?

Nasza oferta jest skierowana do posiadaczy i właścicieli gospodarstw rolnych będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Ważne! W zakresie ubezpieczeń dodatkowych (czyli dobrowolnych OC i NNW) ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Co może być przedmiotem ubezpieczenia mienia rolniczego?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) Mienie w gospodarstwie rolnym:

 • - ruchomości domowe i stałe elementy,
 • - budowle, w tym ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego,
 • - urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia,
 • - produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy,
 • - zwierzęta gospodarskie,

2) Maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco,

3) Dodatkowo można ubezpieczyć się w zakresie:

 • - odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,
 • - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Jakie ruchomości domowe i stałe elementy można ubezpieczyć?

Umowa obejmuje ruchomości domowe i stałe elementy takie jak: meble, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, rowery, zwierzęta domowe, wyposażenie łazienki, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, wewnętrzne powłoki malarskie, wewnętrzne tynki ścian i sufitów, wewnętrzne okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów.

Jakie urządzenia i narzędzia można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować urządzenia i narzędzia, takie jak: wyposażenie budynków gospodarczych, np. sortowniki, wialnie, młynki do rozdrabniania, sieczkarnie, pompy, poidła, dojarki, zagrody i boksy dla zwierząt oraz różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia napraw lub prac w gospodarstwie rolnym.

Jakie produkty rolne można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować produkty rolne (ziemiopłody) takie jak: plony roślin zebrane i złożone na przechowanie w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach, takie jak: opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze, części zamienne do maszyn rolniczych.

 

Jakie zwierzęta gospodarstwie można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować zwierzęta gospodarskie takie jak: bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna.

Jakie maszyny rolnicze można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować maszyny rolnicze takie jak: sprzęt przeznaczony do: uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych, zbioru, sortowania, omłotu i przetwórstwa oraz ładowacze.

Ważne! Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze nie starsze niż 30 lat.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie w gospodarstwie rolnym?

Mienie w gospodarstwie rolnym może być objęte ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

Ważne! Dodatkowo dla ruchomości domowych i stałych elementów ochrona może zostać rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze (sprzęt) mogą zostać objęte ochroną w zakresie:

- podstawowym obejmującym ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

 - pełnym – obejmującym w/w ryzyka oraz dodatkowo: zderzenie z osobami, przedmiotami lub zwierzętami oraz kradzież z włamaniem,rozbój, dewastację.

Na jaki okres można zawrzeć taką umowę?

Mienie rolnicze - przez okres 12. miesięcy.

Na wniosek Ubezpieczającego, umowa może być zawarta się na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) w celu wyrównania okresów ubezpieczenia

Maszyny rolnicze (sprzęt) AgroCasco - przez okres 12 miesięcy albo przez okres 3 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

 

Likwidacja szkód - zgłoś szkodę

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że od piątku 13 października br. od godz. 22.00 do niedzieli 15 października br. do godz. 22.00 prowadzone będą prace techniczno-konserwacyjne powodujące niedostępność systemu zgłaszania szkód on-line. Szkody występujące w powyższym okresie można będzie zgłosić od poniedziałku 16 października br.

 

Informujemy również, że w przypadku szkód z ubezpieczeń majątkowych (domów, mieszkań i innych budynków)  powstałych na skutek nawałnic, huraganów, gradobicia itp. klienci mogą rozpocząć naprawę przed wizytą rzeczoznawcy. Prosimy jednak, aby najpierw wykonali zdjęcia miejsca zdarzenia oraz zniszczeń np. telefonem komórkowym. Następnie można rozpocząć sprzątanie, naprawę uszkodzeń lub zabezpieczyć mienie. Prosimy jednak o zachowanie uszkodzonych elementów do czasu kontaktu pracownika Warty oraz o zachowanie wszystkich faktur i kosztorysów.

 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zespół HDI

Zgłoś szkodę:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY (chwilowo nieczynny)
 •  

Infolinia

22 449 99 99
Pon-Pt 08:00-20:00
Sb 08:00-16:00

Znajdź placówkę