Wyniki finansowe HDI Asekuracja najlepsze w historii firmy

W 2011 r. HDI Asekuracja dołączyło do grona miliarderów - składka przypisana brutto wzrosła o 5,4% przekraczając po raz pierwszy w historii spółki poziom 1 mld zł. Osiągnięty wynik jest najwyższy w historii HDI Asekuracja. Spółka wypracowała 66,2 mln zł zysku netto (81,2 mln zł zysku brutto). W efekcie wskaźnik zwrotu na kapitale ROE wyniósł także rekordowe 21,8%.

Sprzedaż ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych wzrosła w 2011 r. o ponad 18%, natomiast dla indywidualnych o 3%. Znacznie szybszy wzrost sprzedaży (109,2%) spółka odnotowała w szczególności w 4 kwartale ub. r.

W prawie wszystkich liniach biznesu odnotowano dodatnią dynamikę sprzedaży. Wysoki wzrost sprzedaży (o 28%) odnotowano w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych zdarzeń losowych. Znaczący wzrost nastąpił w obszarze niekomunikacyjnych ubezpieczeń OC (prawie o 21%) oraz w ubezpieczeniu auto-casco (o 11%). Największy wzrost (prawie o 48%) odnotowano w zakresie ubezpieczeń cargo.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC nadal dominują w portfelu ubezpieczeniowym spółki. W 2011 r. stanowiły one 65% składki przypisanej brutto. Równocześnie wzrósł udział pozostałych ubezpieczeń z 31% do 35%. Udział ubezpieczeń majątkowych stanowił 14,8% przy 12,2% w 2010 r.

W 2011 r. główne wysiłki skierowane były na wzrost rentowności działalności przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług.

W obszarze rozwoju produktów ubezpieczeniowych skupiono się na wdrożeniu nowej kompleksowej oferty w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, auto-casco, ochrona szyb i opon, GAP), opracowano i wdrożono unikatowy na polskim rynku system oceny ubezpieczeniowego ryzyka powodzi, wprowadzono do sprzedaży ubezpieczenia rolne, a także wdrożono system wsparcia sprzedaży w formie weryfikacji on-line historii szkodowej klientów w chwili wystawienia polisy.

W obszarze cen, najważniejsze działania to optymalizacja taryf i w ślad za tym znacząca poprawa jakości portfela ubezpieczeń komunikacyjnych.

W 2011 r. rozpoczęto także reorganizację sieci sprzedaży polegającą na standaryzacji jednostek oraz dalszym centralizowaniu funkcji pozasprzedażowych. Znacząco wzrósł także udział informatycznego systemu wystawiania polis.

W obszarze likwidacji szkód kontynuowano projekt restrukturyzacji zmierzający do podwyższenia jakości obsługi klientów poprzez usprawnienie procesu. Uruchomiona została infolinia i wprowadzono internetowy formularz zgłoszenia szkody oraz zautomatyzowano płatności odszkodowań i kosztów likwidacji, przez co podniesiona została efektywność całego procesu. Dobra organizacja procesu likwidacji szkód staje się znakiem rozpoznawczym HDI Asekuracji na polskim rynku ubezpieczeń.

Wyróżniającą się linią biznesową spółki jest portfel ubezpieczeń korporacyjnych, charakteryzujący się znakomitą rentownością dzięki profesjonalnemu underwritingowi prowadzonych linii biznesu (tj. ubezpieczeń majątkowych, OC, transportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych), a także znaczącą dynamiką sprzedaży obserwowaną także w 2011 r. (18%).

– "Poprawa wyników HDI Asekuracja w 2011 r. to efekt konsekwentnego zarządzania procesami w firmie i ich usprawnienie we wszystkich obszarach działalności spółki. Celem nadrzędnym było i jest zbudowanie portfela zawierającego produkty najwyższej jakości, a także stałe jej podnoszenie poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań m.in. przy szacowaniu ryzyk. Dodatkowo dużą rolę odegrała optymalizacja systemu taryf, a także poprawienie efektywności procesu likwidacji szkód" - podkreśla Prezes Zarządu HDI Asekuracja dr Zbigniew J. Staszak.

Osiągnięcie lepszego wyniku spółki było możliwe także dzięki podjęciu szeregu inicjatyw mających na celu optymalizację kosztów. Należy zauważyć, że mimo prowadzonej na szeroką skalę reorganizacji spółki, pociągającej za sobą istotne koszty dodatkowe, spółka nie odnotowała znacznego zwiększenia wskaźnika kosztów działalności.

Wynik techniczny przekroczył 32 mln zł i był lepszy niż przed rokiem o 144,6 mln zł.

Warto również podkreślić fakt wysokiej rentowności z działalności lokacyjnej, mimo niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych.

Rok 2011 HDI Asekuracja zamknęło zyskiem netto w wysokości 66,2 mln. Na koniec 2011 r. HDI Asekuracja TU S.A. spełniało ze znaczną nadwyżką wszystkie ustawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa działalności ubezpieczeniowej, zarówno w zakresie pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, jak też pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi.

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności wyniósł 208,3%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 119%.

Termin publikacji wyników finansowych HDI Asekuracja jest ściśle powiązany z datą publikacji danych finansowych właściciela firmy - Grupy Talanx AG, która opublikowała dane 22 marca b.r.

HDI Asekuracja – wyniki za 2011 rok:

Składki przypisane brutto: 1 021,80 mln zł (dynamika 105,4%)

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto: 590,99 mln zł (dynamika 93,8%)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: 1 577,86 mln zł (dynamika 104,2%)

Pokrycie rezerw aktywami: 119,1% (rok wcześniej: 115,0%)

Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi: 208,3% (rok wcześniej: 177,9%)

Wynik techniczny: 32,0 mln zł (rok wcześniej: -112,57 mln zł)

Wynik finansowy netto: 66,24 mln zł (rok wcześniej: -42,28 mln zł)

Koszty działalności ubezpieczeniowej: 287,41 mln zł (dynamika 100,7%)

Kapitały własne: 336,50 mln zł (dynamika 124,3%)

Lokaty: 1 503,55 mln zł (dynamika 109%)