Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące procesu likwidacji szkody w HDI? Skorzystaj z centrum pomocy, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania.

Co warto wiedzieć o HDI Firma Plus?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Fima Plus. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie HDI Firma Plus?

To ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorców o wartości majątku do 2 mln zł i przychodach nie przekraczających 10 mln zł. Wariant Podstawowy  to idealne rozwiązanie dla firm mikro. Wariant Standardowy to oferta dla nieco większych podmiotów.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia HDI Firma Plus?

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.:

 • budynki/lokale i budowle,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich np. przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,
 • wartości pieniężne.
Gdzie chronione jest mienie w ramach HDI Firma Plus?

Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie oraz:

1) mienie pracownicze – również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego,

2) wartości pieniężne w czasie transportu – również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, związanym z wykonywanym transportem tych wartości.

Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych, także:

1) w lokalizacji, do której zostało przeniesione z miejsca ubezpieczenia,

2) w trakcie przenoszenia (przewożenia),

w związku z bezpośrednim narażeniem na powstanie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.

Na pomoc jakich specjalistów można liczyć w ramach assistance?
Jeżeli w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nastąpiło uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, które powoduje ryzyko powstania i/lub powiększenia się szkody, HDI organizuje pomoc specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj uszkodzeń tj.:
 • a) ślusarza,
 • b) hydraulika,
 • c) technika urządzeń grzewczych,
 • d) elektryka,
 • e) dekarza,
 • f) murarza,
 • g) stolarza,
 • h) szklarza

w celu dokonania naprawy w miejscu ubezpieczenia.

Usługa obejmuje organizację, dojazd, koszt robocizny, jak również koszt niezbędnych do realizacji usługi materiałów, ograniczonych wyłącznie do: wkładek do zamków, zawiasów, klejów, śrub, pianek montażowych, silikonów, wężyków przyłączeniowych i folii paroizolacyjnych. Materiałami nie są w szczególności: ceramika łazienkowa, armatura, itp. oraz ramy i skrzydła drzwi oraz okien, a także samozamykacze.

Ważne! Na pomoc ślusarza lub specjalisty instalacji alarmowych można liczyć w sytuacji polegającej na:

a) awarii systemu alarmowego zamontowanego w miejscu ubezpieczenia powodującej włączenie syren dźwiękowych lub świetlnych, których Ubezpieczający nie jest w stanie samodzielnie wyłączyć,

b) niemożliwości otwarcia drzwi wejściowych prowadzących do ubezpieczonego lokalu na skutek utraty kluczy, zatrzaśnięcia lub uszkodzenia zamka,

Jak może wyglądać pomoc po wystąpieniu szkody?

Jeżeli w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie uniemożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, HDI zapewnia:

1) transport mienia: zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do wskazanego przez Ubezpieczającego miejsca składowania lub ze wskazanego przez Ubezpieczającego miejsca składowania do miejsca ubezpieczenia lub innego miejsca wznowienia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że ocalałe mienie można załadować do samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony,

2) przechowanie mienia: pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego,

3) dozór mienia: zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wynajęcia strażnika zatrudnionego w wyspecjalizowanej firmie ochroniarski

Co warto wiedzeć o ubezpieczeniu HDI Podróż+?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Podróż+. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jaki jest podstawowy zakres ubezpieczenia HDI Podróż Plus?

Umowa ubezpieczenia obejmuje w zakresie podstawowym:

 • Koszty leczenia
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Ratownictwo
 • Assistance Standard

.

Jaki zakres pomocy gwarantuje Assistance Standard?

 

Assistance Standard, obejmuje:

 • doraźną pomoc medyczną
 • transport z miejsca wypadku do placówki med., powrót do RP oraz transport zwłok Ubezpieczonego
 • wcześniejszy powrót Ubezpieczonego
 • przekazanie wiadomości
 • pomoc prawną
 • odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów
Na jaką pomoc można liczyć wybierając Assistance Super?

Assistance Super obejmuje wszystkie usługi przewidziane w wariancie Assistance Standard, oraz dodatkowo:

 • powrót osób bliskich
 • kontynuacja podróży
 • opieka nad dziećmi
 • zastępczy kierowca
 • odwiedziny osoby wskazanej
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc finansowa
 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
 • tłumacz
 • Odpowiedzialność cywilną
 • Bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy) oraz opóźnienie dostarczenia bagażu
 • Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • Koszty anulowania biletu podróżnego
 • Koszty anulowania nocleguKoszty odwołania/opóźnienia lotu
 • Kontynuacja leczenia powypadkowego w RP
 • SKI PLUS
O jakie opcje dodatkowe można rozszerzyć HDI Podróż Plus?

Umowa ubezpieczenia HDI Podróż Plus może zostać rozszerzona o poniższe ryzyka:

 • wykonywanie pracy
 • amatorskie uprawianie narciarstwa
 • uprawianie sportów ekstremalnych
 • działania wojenne, stan wyjątkowy
 • następstwa chorób przewlekłych
 • NNW powstałych w wyniku chorób tropikalnych
Na jaki okres można zawrzeć umowę HDI Podróż Plus?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na dowolny okres od jednego dnia do jednego roku.

Co warto wiedzieć o programie ubezpieczeń Małych Flot w HDI?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem Małych Flot. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

W jakich krajach działa OC komunikacyjne, a gdzie potrzebna jest Zielona Karta?
Ochroną objęte są skutki kolizji, potrącenia czy wypadku - zarówno na terenie Polski, jak również w wiekszości krajów europejskich. Pełną listę państw, w których wystarczy nasze OC, a do których trzeba dokupić Zieloną Kartę znajdziesz na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Co to znaczy, że umowa AC jest oparta o formułę od wszystkich ryzyk?

Formuła ubezpieczenia od wszystkich ryzyk tzw. all risks zastosowana w naszych umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Dzięki temu łatwiej jest dowiedzieć się kiedy ubezpieczenie zadziała. Wystarczy przeczytać wyłączenia, a nie wyłączenia i zakres ochrony jak w standardowych umowach. Taka formuła ułatwia dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową. 

Jakie pojazdy mogą być objęte ubezpieczeniem HDI Moto Assistance+?
Ubezpieczeniem HDI MOTO Assistance+ mogą być objęte:

- samochody osobowe

- samochody ciężarowo-osobowe

- samochody specjalne kempingowe

- przyczepy specjalne kempingowe

- samochody ciężarowe - których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t 

- motocykle

- przyczepy lekkie o ładowności do 750 kg

Ważne! Nie stosujemy ograniczenia wiekowego pojazdów.

Jakie wypadki obejmuje ubezpieczenie NNW Komunikacyjne?
Przedmiotem ubezpieczenia HDI NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, powstałe podczas:
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju i naprawy na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.
Jaką pomoc gwarantuje ubezpieczenie HDI Opony?
HDI Opony gwarantuje:

- wymianę kół - na miejscu zdarzenia, kół w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe,

- holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie, jeśli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa,

- pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia,

- telefoniczną pomoc informacyjną o danych teleadresowych:

a) zakładów wulkanizacyjnych, 
b) sklepów z oponami, 
c) punktów przechowywania opon

Pamiętaj o posiadaniu w Twoim pojeździe sprawnego koła zapasowego lub zestawu naprawczego koła. W przypadku braku wyżej wymienionych świadczenie pomocy nie zostanie zrealizowane.

Co obejmuje ubezpieczenie HDI Szyby?
Ubezpieczenie HDI Szyby obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojazdach osobowych i ciężarowych do 3,5 t.
Jak działa ubezpieczenie HDI MINI GAP?
HDI Ekstra 2000 to proste ubezpieczenie na wypadek kradzieży. Gwarantuje wypłatę określonej kwoty (2 tys. zł) w razie kradzieży samochodu. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy kupują samo OC, ze względu na wiek samochodu.