Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące procesu likwidacji szkody w HDI? Skorzystaj z centrum pomocy, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania.

Co warto wiedzieć o OC Rolników?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem OC Rolników. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Kto musi mieć obowiązkowe OC rolnika?

Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Pamiętaj! Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

Na jaki okres zawierane jest OC rolnika?

Taka umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC rolnika?

OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

W szczególności chodzi tu o szkodę wynikającą ze śmierci, uszkodzenia ciała bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odpowiedzialność obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Do jakiej kwoty odpowiada ubezpieczyciel?

Maksymalny limit odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu OC rolników okresla suma gwarancyjna, która wynosi:

 • - w przypadku szkód na osobie 5 000 000 euro
 • - w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro

Ważne! W obu wypadkach limit ma zastosowanie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospdoarstwa rolnego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jaki budynki muszą być ubezpieczone?

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych to wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika.

Pamiętaj! Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają budynki, których stan techniczny osiągnął 100% zużycia, bądź przeznaczone do rozbiórki.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia budynku?
Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem jego pokrycia dachem.
Na jaki okres jest zawierana taka umowa?

Taka umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

 

Jak określana jest suma ubezpieczenia budynków?

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego, oddzielnie dla każdego budynku. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

 • - rzeczywistej, czyli wartości w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego budynku,
 • - nowej, czyli nie uwzględniającej zużycia technicznego – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mienia rolniczego w HDI?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem mienia rolniczego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Kto może kupić ubezpieczenie mienia rolniczego?

Nasza oferta jest skierowana do posiadaczy i właścicieli gospodarstw rolnych będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Ważne! W zakresie ubezpieczeń dodatkowych (czyli dobrowolnych OC i NNW) ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Co może być przedmiotem ubezpieczenia mienia rolniczego?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) Mienie w gospodarstwie rolnym:

 • - ruchomości domowe i stałe elementy,
 • - budowle, w tym ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego,
 • - urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia,
 • - produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy,
 • - zwierzęta gospodarskie,

2) Maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco,

3) Dodatkowo można ubezpieczyć się w zakresie:

 • - odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,
 • - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Jakie ruchomości domowe i stałe elementy można ubezpieczyć?

Umowa obejmuje ruchomości domowe i stałe elementy takie jak: meble, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, rowery, zwierzęta domowe, wyposażenie łazienki, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, wewnętrzne powłoki malarskie, wewnętrzne tynki ścian i sufitów, wewnętrzne okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów.

Jakie urządzenia i narzędzia można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować urządzenia i narzędzia, takie jak: wyposażenie budynków gospodarczych, np. sortowniki, wialnie, młynki do rozdrabniania, sieczkarnie, pompy, poidła, dojarki, zagrody i boksy dla zwierząt oraz różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia napraw lub prac w gospodarstwie rolnym.

Jakie produkty rolne można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować produkty rolne (ziemiopłody) takie jak: plony roślin zebrane i złożone na przechowanie w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach, takie jak: opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze, części zamienne do maszyn rolniczych.

 

Jakie zwierzęta gospodarstwie można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować zwierzęta gospodarskie takie jak: bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna.

Jakie maszyny rolnicze można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować maszyny rolnicze takie jak: sprzęt przeznaczony do: uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych, zbioru, sortowania, omłotu i przetwórstwa oraz ładowacze.

Ważne! Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze nie starsze niż 30 lat.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie w gospodarstwie rolnym?

Mienie w gospodarstwie rolnym może być objęte ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

Ważne! Dodatkowo dla ruchomości domowych i stałych elementów ochrona może zostać rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze (sprzęt) mogą zostać objęte ochroną w zakresie:

- podstawowym obejmującym ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

 - pełnym – obejmującym w/w ryzyka oraz dodatkowo: zderzenie z osobami, przedmiotami lub zwierzętami oraz kradzież z włamaniem,rozbój, dewastację.

Na jaki okres można zawrzeć taką umowę?

Mienie rolnicze - przez okres 12. miesięcy.

Na wniosek Ubezpieczającego, umowa może być zawarta się na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) w celu wyrównania okresów ubezpieczenia

Maszyny rolnicze (sprzęt) AgroCasco - przez okres 12 miesięcy albo przez okres 3 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

 

Wolisz zgłosić szkodę przez telefon?

Zadzwoń na numer infolinii

22 449 99 99 801 801 181

lub wyślij SMS o treści SZKODA na numer +48 661 001 581. Oddzwonimy.

Koszt połączenia telefonicznego i wiadomości SMS zgodnie z cennikiem Twojego operatora.